Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng – Biểu Mẫu TikTok

1. Tổng Quan

Chúng tôi Mya Nail cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi họ điền biểu mẫu TikTok trên ứng dụng của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình điền biểu mẫu TikTok.

2. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau đây khi bạn điền biểu mẫu TikTok trên ứng dụng của chúng tôi:

  • Tên và họ
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Thông tin liên quan đến nội dung của biểu mẫu TikTok

3. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp thông qua biểu mẫu TikTok cho các mục đích sau đây:

  • Xác nhận và liên hệ với bạn liên quan đến biểu mẫu TikTok.
  • Cung cấp hỗ trợ hoặc thông tin thêm khi cần thiết.
  • Nghiên cứu và phân tích dữ liệu để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật và quyền lợi của bạn.

4. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình về việc sử dụng thông tin cá nhân bất cứ lúc nào.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: halee9230@gmail.com

Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng xem xét việc kiểm tra chính sách này định kỳ để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày [ngày tháng năm] và áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân thu thập sau ngày đó.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.